Sælgers ansvar

Sælgeren har ansvar for fejl på varen, som opstår inden 5 år fra varen er leveret, hvis ikke andet fremgår af gældende garantivilkår. Garantien omfatter kun produktet, såkaldt produktgaranti. Sælgeren har ikke ansvar for fejl som skyldes forkert montering eller installation, manglende vedligeholdelse, forkert pleje, forsømmelse, unormal brug eller andet som kan tilbageføres til køberen (se brugsanvisning). Sælgeren har heller ikke ansvar for normal slitage eller forringelse. Køberen forpligter sig til at følge og dokumentere aftalte vedligeholdelses- og plejeforanstaltninger.

For fejl på varen som opstår efter den angivne tid, har sælgeren kun ansvaret hvis fejlen er væsentlig og skyldes uagtsomhed fra sælgers side. For specificeret ansvar gælder den lovbestemte almindelige forældelsesperiode fra den dag varen leveres. Varen der reklameres over skal være tilgængelig, så sælgeren har mulighed for at undersøge den. Hvis køberen klager og der ikke ser ud til, at være en fejl på produktet, som sælgeren er ansvarlig for og hvis køberen burde have indset dette, har sælgeren ret til rimelig kompensation for afholdte omkostninger. Sælgeren skal indenfor rimelig tid efter klagen, uden omkostninger for køberen, afhjælpe fejlen ved hjælp af et erstatningsprodukt. Sælgeren har intet ansvar for fejl eller skade ud over det, der er anført i ovenstående punkter. Dette gælder for ethvert tab, som fejlen eller skaden kan forårsage, såsom produktionstab, tab af fortjeneste og andre økonomiske udgifter.

 

Vi tager forbehold for trykfejl og forbeholder os retten til at foretage materiale- og konstruktionsændringer.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.