Garantivilkår

Selger er ansvarlig for mangler ved produktet som vises innen 2 år fra varen er levert, hvis ikke annet fremgår av garantivilkårene som er gitt. Noen produkter har en utvidet garanti – dette angis for de aktuelle produktene. Garantien gjelder kun for selve produktet (produktgaranti).

Selger er ikke ansvarlig for forhold som skyldes feil montering eller installasjon, manglende eller feil vedlikehold, feilbruk, unormal bruk eller annet som kan tilskrives brukeren (se bruksanvisningen). Reparasjoner som utføres uten selgerens samtykke i garantiperioden, omfattes ikke av garantien.

Selgers ansvar omfatter heller ikke normal slitasje eller forringelse. Kjøper plikter å følge opp og dokumentere avtalte vedlikeholdstiltak.

Dersom det skulle vise seg at varen har mangler som fremkommer etter den angitte fristen, er selger kun ansvarlig dersom mangelen er av vesentlig art, og viser seg å skyldes uaktsomhet fra selgers side. For det oppgitte ansvaret gjelder den generelle lovbestemte foreldelsesfristen fra dagen varene leveres. Produkter det er reklamert på, må kunne stilles til rådighet for undersøkelser av selger. Dersom kjøper reklamerer på et produkt, og det viser seg at det ikke foreligger noen mangler som selger er ansvarlig for, og hvis kjøper burde ha innsett dette, har selger krav på rimelig kompensasjon for påløpte kostnader.

Selger skal uten ugrunnet opphold etter reklamasjonen, uten ekstra kostnad for kjøper, avhjelpe mangelen med et erstatningsprodukt. Selger er ikke ansvarlig for mangler eller skader utover det som er angitt ovenfor, inkludert alle eventuelle følgetap fra mangelen eller skaden, for eksempel produksjonstap, tap av fortjeneste og andre økonomiske tap.

Alle reklamasjoner skal rettes til stedet der produktet er kjøpt, med fremvisning av kvittering.

Med «garantiene» mener vi selgers garantier – andre parter i salgskjeden kan tilby mer omfattende garantier. Kontakt den aktuelle parten med eventuelle krav knyttet til slike utvidede garantier.

Med forbehold om trykkfeil og retten til å gjøre endringer i materialer og konstruksjon.

GARANTIVILLKOR er gyldige fra og med 25. april 2024.

 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.