Pax Produktgaranti

Reklamation vid fel

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna
tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).

Fel som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen skall
reklameras inom fem arbetsdagar därefter och innan varan monteras. Om felet
kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild
fraktsedel skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.

I annat fall skall felet reklameras inom tio arbetsdagar efter det att felet märkts
eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom
reklamation från annan.

Säljarens ansvar för fel

Säljaren ansvarar för fel i varan som framträder inom 5 år från varans
avlämnande om ej annat framgår av lämnade garantivillkor. Garantin omfattar
endast produkten, så kallad produkt garanti.

Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller
installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande
eller annat som kan hänföras till köparen (se bruksanvisning) .

Säljarens ansvar omfattar heller inte normal förslitning eller försämring.

Köparen är skyldig att följa upp och dokumentera avtalade underhålls- och
skötselåtgärder.

För fel i varan som framträder efter angivna tiderna ansvarar säljaren endast om
felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. För
angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid från den dag varan
levererats.

Reklamerad vara skall hållas tillgänglig för säljarens undersökning.

Reklamerar köparen och det visar sig inte föreligga ett fel som säljaren ansvarar
för, och om köparen borde ha insett detta, har säljaren rätt till skälig ersättning
för nedlagda kostnader.

Säljaren skall utan oskäligt dröjsmål efter reklamation, utan kostnad för köparen,
avhjälpa felet genom ersättningsprodukt.

Säljaren har inte något ansvar för fel eller skada utöver vad som föreskrivs i
ovanstående punkter. Detta gäller varje förlust felet eller skadan kan orsaka som
exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.