Säljarens ansvar

Säljaren ansvarar för fel i varan som framträder inom 5 år från varans avlämnande om ej annat framgår av lämnade garantivillkor. Garantin omfattar endast produkten, så kallad produktgaranti. Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen (se bruksanvisning). Säljarens ansvar omfattar heller inte normal förslitning eller försämring. Köparen är skyldig att följa upp och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder.

För fel i varan som framträder efter angivna tiderna ansvarar säljaren endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid från den dag varan levererats. Reklamerad vara skall hållas tillgänglig för säljarens undersökning. Reklamerar köparen och det visar sig inte föreligga ett fel som säljaren ansvarar för, och om köparen borde ha insett detta, har säljaren rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader. Säljaren skall utan oskäligt dröjsmål efter reklamation, utan kostnad för köparen, avhjälpa felet genom ersättningsprodukt. Säljaren har inte något ansvar för fel eller skada utöver vad som föreskrivs i ovanstående punkter. Detta gäller varje förlust felet eller skadan kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

 

Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss rätten till material- och konstruktionsändringar. 

 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.