Selgerens ansvar for feil

Selgeren har ansvar for feil på varen som opptrer innen 5 år fra varen er levert, om ikke annet fremgår av gjeldende garantivilkår. Garantien omfatter bare produktet, såkalt produktgaranti. Selgeren har ikke ansvar for det som skyldes feilaktig montering eller installasjon, manglende vedlikehold, feilaktig skjøtsel, vanskjøtsel, unormal bruk eller annet som kan tilbakeføres til kjøperen (se bruksanvisning). Selgeren har heller ikke ansvar for normal slitasje eller forringelse. Kjøperen plikter seg til å følge opp og dokumentere avtalte vedlikehold- og skjøtselsoppgaver.

 

For feil på varen som opptrer etter angitte tider, har selgeren bare ansvar om feilen er vesentlig og skyldes uaktsomhet fra selgers side. For angitte ansvar gjelder lovfestet generell foreldelsesfrist fra den dagen varen ble levert. Reklamert vare skal være tilgjengelig for undersøkelse av selgeren. Dersom kjøperen reklamerer og det viser seg at selgeren ikke har ansvar for feilen, og om kjøperen burde ha innsett dette, har selgeren rett til erstatning for medfølgende utgifter.

Innen rimelig tid etter reklamasjonen, og uten kostnad for kjøperen, skal selgeren erstatte produktet. Selgeren har ikke ansvar for feil eller skader utover hva som foreskrives i ovenstående punkter. Dette gjelder et hvert tap feilen eller skaden kan forårsake, som for eksempel produksjonsbortfall, uteblitt fortjeneste og annet økonomisk tap.

 

Vi reserverer oss for trykkfeil og forbeholder oss retten til material- og konstruksjonsendringer.

 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.